MENU

BIP STRONA GŁÓWNA SIEDZIBA DYREKTOR ORGANY PRZEDSZKOLA STATUT REGULAMIN ZFŚS STRUKTURA PRZEDSZKOLA CELE I ZADANIA TRYB DZIAŁANIA ZASADY ODPŁATNOŚCI BIP MAJATEK REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE KONTROLE OGŁOSZENIA REDAKCJA BIP INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP INWENTARZ OFERTA PRACY OFERTA PRACY - ogłoszenie wyników Zamówienia publiczne - zaproszenie do składania ofert PODSTAWA PRAWNA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP Zużyte składniki majatku ruchomego Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

BIP

OFERTA PRACY

Udostępniający: MARIA STRUZIK
Wytwarzający/Odpowiadający: MARIA STRUZIK
Czas udostępnienia: 12.10.2012r.
Czas wytworzenia:
12.10.2012r.


26.11.2018R.

 

  Ogłoszenie o naborze Nr 1 /2018 z dnia 26.11.2018 roku

na stanowisko samodzielnego referenta 

Miejskiego Przedszkola Nr 93 w Katowicach

 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 93 w Katowicach

ul. Łętowskiego 24
ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta.

 

Wymiar etatu: 0,75

Miejsce wykonywania pracy: Katowice, ul. Łętowskiego 24

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin podjęcia pracy: 1.01.2019 r.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 3. niekaralność;
 4. wykształcenie minimum średnie;
 5. staż pracy zawodowej – minimum 3 lata;
 6. znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy dot. zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości;
 7. umiejętność obsługi komputera / Windows, pakiet Office, Referent/ oraz urządzeń biurowych;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 9. aktualne badania lekarskie i sanepidowskie;
 10. doświadczenie w pracy związane z w/w stanowiskiem;
 11. doświadczenie w pracy związane z żywieniem zbiorowym małych dzieci;

 

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej;
 2. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja
  w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, odporność na stres, wytrwałość, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania
  z przepisów prawa;
 3. znajomość zasad żywienia;
 4. aktualna wiedza w zakresie Dobrej Praktyki Higienicznej GHP i Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP oraz podstaw systemu HACCP;
 5. znajomość obsługi komputera / Windows, pakiet Office, Internet / oraz urządzeń biurowych;
 6. umiejętność redagowania pism;
 7. preferowane doświadczenie na tym samym stanowisku lub ukończone szkolenie z zakresu „intendent w placówkach oświatowych”
 8. preferowana znajomość programów m.in. kartoteki net, ePrzedsQla

 

 

  Do obowiązków samodzielnego referenta w przedszkolu należeć będzie:  

 

 1. zaopatrywanie przedszkola w sprzęt i żywność – prowadzenie ewidencji
 2. organizacja pracy kuchni, sporządzanie jadłospisów,
 3. administracja (prowadzenie akt osobowych, rejestracja i archiwizowanie dokumentów)
 4. prowadzenie gospodarki materiałowej w przedszkolu; coroczna i okresowa inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych
 5. rozliczanie opłat za przedszkole;
 6. prowadzenie kartotek ilościowo i wartościowo;
 7. prowadzenie na bieżąco raportów żywieniowych;
 8. obliczanie, kontrolowanie stawki żywieniowej;
 9. prowadzenie dokumentacji magazynu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 HACCP oraz GMP i GHP

 

Ponadto:

  1. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających
   z organizacji pracy w placówce;
  2. przestrzegania obowiązujących wewnętrznych przepisów i zarządzeń;
  3. przestrzegania terminów okresowych badań lekarskich pracowników oraz ważności pracowniczych książeczek zdrowia.

Warunki pracy:

 1. niepełny wymiar czasu pracy;
 2. miejsce pracy - Katowice ul. Łętowskiego 24
 3. praca terminowa;
 4. praca przy komputerze;
 5. praca wymagająca współpracy z innymi pracownikami przedszkola oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem w kontaktach bezpośrednich lub telefonicznych z rodzicami i innymi osobami;.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. CV
 3. Dowód  osobisty do wglądu
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie
 5. świadectwa pracy
 6. oświadczenie o niekaralności
 7. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
 9. ważna książeczka do celów sanitarnych
 10. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie
 11. referencje
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2015 r. poz. 2135,  ze zm.)

 

 

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Miejskiego Przedszkola Nr 93 w Katowicach przy ul. Łętowskiego 24  w godz. 10:00 – 16:00 w nieprzekraczalnym terminie do 10 GRUDNIA 2018 r.
 2. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem
  i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta”.
 3. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Przedszkolu Nr 93 w Katowicach zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 5. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Kancelarii MP Nr 93 w Katowicach przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Miejskie Przedszkole Nr 93 w Katowicach nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informacja o wynikach naboru:

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie   opublikowana Biuletynie Informacji Publicznej.

 

2.  Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów, o których mowa w art. 13a ust. 1. Przepis art. 13a ust. 2 stosuje się odpowiednio.

.

 

 

Maria Struzik – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 93

 

Dół formularza

 

liczba odwiedzin: 13436566