MENU

BIP STRONA GŁÓWNA SIEDZIBA DYREKTOR ORGANY PRZEDSZKOLA STATUT REGULAMIN ZFŚS STRUKTURA PRZEDSZKOLA CELE I ZADANIA TRYB DZIAŁANIA ZASADY ODPŁATNOŚCI BIP MAJATEK REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE KONTROLE OGŁOSZENIA REDAKCJA BIP INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP INWENTARZ OFERTA PRACY OFERTA PRACY - ogłoszenie wyników Zamówienia publiczne - zaproszenie do składania ofert PODSTAWA PRAWNA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP Zużyte składniki majatku ruchomego Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

BIP

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA


 Przedszkole prowadzi:

 

 • rejestr ewidencji dzieci,
 • ewidencję akt osobowych pracowników,
 • księgę druków ścisłego zarachowania ,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr korespondencji,
 • wypadków przy pracy i w drodze do pracy,
 • aktów awansu zawodowego,
 • rejestr wydawanych zaświadczeń,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 • rejestr regulaminów i procedur,
 • chorób zawodowych nauczycieli,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja księgozbioru,
 • ewidencja wypadków wychowanków,
 • archiwum przedszkolne.   

 

Udzielenie informacji publicznej

 Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 93 w Katowicach  jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429.) – zwaną dalej u.d.i.p.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje, zgodnie z art. 13 u.d.i.p., bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Przedszkole ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Przedszkole może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Przedszkole, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Przedszkola, wybierając jedno z poniższych sposobów

1. na adres: Miejskie Przedszkole nr 93
         40-645 Katowice
         ul.  Łętowskiego 24

2. przesłać na adres: mp93katowice@op.pl

3. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)


Udostępniający: MARIA STRUZIK
Wytwarzający/Odpowiadający: MARIA STRUZIK
Czas udostępnienia: 30.06.2014r., 03.09.2019
Czas wytworzenia: 01.09.2007r.


 

liczba odwiedzin: 13436304