MENU

O grupie Aktualności dla rodziców Ważne daty Ramowy rozkład dnia Tematyka miesiąca GALERIA ZDJĘĆ Filmy Projekty i innowacje w grupie Misie Nauka zdalna

Grupa MISIE

Projekty i innowacje w grupie Misie

Projekty Ogólnopolskie

 

. Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej Przedszkole

Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju

 

Cele Projektu:

- wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego - integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie - niwelowanie napięć emocjonalnych

Innowacje pedagogiczne 

Już w przedszkolu kodujemy bo najlepsi być chcemy"

Cele innowacji:

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych; Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; Kształtowanie umiejętności korzystania z takich pomocy edukacyjnych jak tablet, smartfon, roboty, aplikacje komputerowe;

Umiejętne zastosowanie przez nauczycieli metod pracy w oparciu o technologię komunikacyjną; Podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania.

Zaczarowana muzyka” - zajęcia umuzykalniające metodą aktywnego słuchania Batii Strauss

Cele innowacji:

 • Poznawanie utworów muzyki klasycznej.

 • Kształcenie umiejętności dostrzegania zmian tempa, dynamiki oraz wysokości dźwięku w muzyce.

 • Kształcenie umiejętności ilustrowania  muzyki ruchem, gestem i grą.

 • Rozwijanie umiejętności estetycznego i rytmicznego poruszania się przy muzyce.

 • Kształcenie wyobraźni dźwiękowej przez grę na instrumentach.

 • Rozwijanie umiejętności tworzenia akompaniamentu do muzyki poważnej na instrumentach perkusyjnych i niekonwencjonalnych ( tworzenia orkiestry).

 • Rozwijanie aktywności twórczej dziecka i nauczyciela poprzez improwizacje ruchowe.

 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy utworu muzycznego.

 • Rozwijanie umiejętności zabawy oraz współpracy w parach i grupie.

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej.

 • Rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi.

liczba odwiedzin: 10345567