MENU

O grupie Ramowy rozkład dnia Tematyka miesiąca Ważne daty Aktualności dla rodziców Projekty i innowacje w grupie Misie Wydarzenia - Galeria

Grupa MISIE

Projekty i innowacje w grupie Misie

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny 

" Z Kulturą mi do twarzy"

Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.


 

Innowacja Pedagogiczna

"Już w przedszkolu kodujemy, bo najlepsi być chcemy"

Cele innowacji:

Głównym celem innowacji, podobnie jak całościowego oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego przedszkola,  jest wspieranie wielostronnego, harmonijnego rozwoju dziecka. Podejmowane działania i proponowane dzieciom aktywności przyczynią się do zaspokajania jego potrzeb biologicznych, emocjonalnych i poznawczych, do osiągnięcia przez dziecko samorealizacji. Innowacja uwzględnia aktywny proces uczenia się dzieci poprzez doświadczanie, eksperymenty i zabawę z rówieśnikami, wspólne działanie i wspólne stawanie przed wyzwaniami i sytuacjami problemowymi. Jednocześnie zapewnia indywidualną możliwość wyrażania myśli oraz poszanowanie uczuć zarówno swoich jak i innych.

Zastosowanie aktywnych metod, technik i różnych form pracy zapewni dzieciom konstruowanie wiedzy, wprowadzenie w świat strategicznego myślenia, kodowania oraz świat matematyki, przyrody, kultury, obyczajowości, tradycji, historii, sztuki.

Wprowadzone rozwiązania korzystnie wpłyną na atrakcyjne i efektywne zagospodarowanie pełnego czasu pobytu dzieci w placówce oświatowej.

liczba odwiedzin: 13436172