MENU

O grupie Wydarzenia w grupie Ramowy rozkład dnia Tematyka miesiąca Ważne daty Programy i innowacje

Grupa SŁONECZKA

Tematyka miesiąca

TEMATYKA KOMPLEKSOWA W MIESIĄCU LISTOPADZIE

1. " Co powinienem wiedzieć o Polsce?"- 06.11.- 10.11.2023r.

2. " Zdrowie naszym skarbem" - 13.11. - 17.11.2023r.

3. " Co ułatwia pracę w domu?" - 20.11. - 24.11.2023r. 

4. " My som stond..." - 27.11. - 01.12.2023r.

CELE:

 

 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.
 • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia;
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • określanie sytuacji wywołujących różne emocje, np.: radość, złość, smutek, strach;
 • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich;
 • zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach;
 • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności.
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
 • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
 • stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku;
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju;
 • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu;
 • poznanie strojów ludowych;
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań – odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju;
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej i papierowej, modeliny, naklejanie, ugniatanie itd.;
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne;
 • poznanie tradycji śląskich
 • zapoznanie z postaciami z terenu Śląska – gołębiarz, górnik, pisarz
 • poznanie potraw kulinarnych ze Śląska.

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

1. „Jesień w sadzie i ogrodzie” – 02.10-06.10.2023r.

2. „Zwierzęta jesienią” – 09.10 – 13.10.2023r.

3. „Moja rodzina i mój dom” – 16.10 – 20.10.023r.

4. „Domowi ulubieńcy” – 23.10 – 27.10.2023r.

5. „A deszcz pada i pada…” – 30.10 – 03.11.2023r.

 

CELE:

 • zakładanie ubrań, butów;
 • korzystanie z toalety;
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoja garderobę;
 • dbanie o porządek na pólkach indywidualnych.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
 • doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie);
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju;
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • opowiadanie o sobie w grupie rówieśniczej;
 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;
 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach;
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • naśladowanie zdań poprawnie formułowanych przez dorosłych;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków;
 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki;
 • rozpoznawanie zapisu swojego imienia;
 • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • stosowanie w wypowiedziach właściwych form fleksyjnych wszystkich odmiennych części mowy: czasownika, rzeczownika, zaimka, przymiotnika, liczebnika;
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • słuchanie zdań, wyodrębnianie w nich słów; liczenie słów w zdaniach; układanie zdań z określonej liczby słów; określanie kolejności słów w zdaniach;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytanie od lewej strony do prawej).
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu napisanego ołówkiem na kartce) i nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz cyklicznych (np. pory roku);
 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcyjnych;
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy;
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu;
 • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku;
 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcyjnych;
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie.

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA W MIESIĄCU WRZEŚNIU

1. " W przedszkolu" 01.09.- 08.09.2023r.

2. " Oto ja" 11.09.- 15.09.2023r.

3. "  Moja droga do przedszkola" 18.09.- 22.09.2023r.

4. " Jesień w parku, w lesie" 25.09.- 29.09.2023r.

 

 

CELE:

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
 • dbanie o porządek na półkach indywidualnych.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
 • informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
 • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy;
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
 • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby;
 • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności;
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • cieszenie się z sukcesów drugiej osoby;
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą Rudolfa Labana, Weroniki Sherborne;
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych;
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
 • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwracania uwagi na piękno naszego kraju.
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie;
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
 • słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;

 

 

liczba odwiedzin: 13424519